بتن و ساختمان

محصول ابر روان کننده بتن یکی از مواد مکمل و افزودنی های شیمیایی بتن است که نسبت مصرف آب به بتن را به شدت کاهش می دهد و کاهنده آب بتن است.

 

ابر روان کننده بتن

 

 

ابر روان کننده بتن

 

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱/۰۳/۱۶
Riley Matthews